Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych Pacjentów oraz klauzula informacyjna w związku z monitoringiem

Informacja dla pacjentów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych Pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ „GOŁONÓG” SP.ZOO., zwany dalej: „Administratorem”.

Jak uzyskać kontakt z administratorem danych?
Dane administratora danych: NZOZ „Gołonóg” sp. z o.o., Cieszkowskiego 12A, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Inspektor ochrony danych: mgr Grzegorz Gamon.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Administrator przetwarza dane osobowe celu ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy wyłącznie osobom upoważnionym przez Pacjenta, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych?
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

Jakie uprawnienia w kwestii danych osobowych przysługują Pacjentowi?
Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Według jakich zasad udostępniamy dokumentację medyczną?
Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa ( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Czy Pacjentowi w związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo wniesienia skargi?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Czy przekazanie danych osobowych administratorowi danych jest obowiązkowe?
Tak, przekazanie administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

Czy administrator podejmuje wobec Pacjentów zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania?
Nie, administrator nie podejmuje wobec Pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w NZOZ „Gołonóg” sp. z o.o.” – obowiązek informacyjny w związku z monitoringiem wizyjnym

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym, zainstalowanym w NZOZ „Gołonóg”sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

1. Jak realizujemy obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym?
Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez:
a) umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: www.nzozgolonog.pl;
b) umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Przychodni, tj. na korytarzu głównym, adres Dąbrowa Górnicza, Cieszkowskiego 12A;
c) Swobodny dostęp do wymaganych informacji w rejestracji Przychodni; adres Dąbrowa Górnicza, Cieszkowskiego 12A.

2. Kto jest Administratorem Danych?
Administratorem danych jest NZOZ „Gołonóg” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieszkowskiego 12A, REGON 278061204, NIP 6292252957.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Cieszkowskiego 12A, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub mailowo: nzozgolonog@dabrowa.pl

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe przy monitoringu wizyjnym?
Celem przetwarzania danych osobowych przy monitoringu wizyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w ośrodku oraz ochrona mienia.

4. W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe przy monitoringu wizyjnym?
Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamerę nagrywającą obraz w sposób ciągły. Kamery zlokalizowane są przy okienku rejestracyjnym oraz w gabinecie nr 30 – referat administracyjny.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane przy monitoringu wizyjnym?
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz art. 22.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076).

6. Kto jest odbiorcą danych przetwarzanych przy monitoringu wizyjnym?
Odbiorcą danych przetwarzanych przy monitoringu wizyjnym jest Administrator Danych, czyli NZOZ „Gołonóg” sp. z o.o. – pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia oraz podmioty i organy upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7. Jak długo przetwarzamy dane osobowe uzyskane w związku z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego?
Obraz uzyskany przy pomocy monitoringu wizyjnego nagrywany jest w sposób ciągły i nie jest co do zasady przetwarzany przez okres dłuższy niż 30 dni – obraz nagrywany jest w tzw. „pętli” i nie jest przenoszony na inne nośniki przechowywania danych. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, a materiał może zostać przeniesiony na inny nośnik danych.

8. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

9. Czy osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy monitoringu wizyjnym?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Organem nadzorczym w kwestii przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (UODO).

10. Czy Administrator Danych przekazuje dane przetwarzane przy monitoringu wizyjnym do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych? Czy podejmuje w związku z przetwarzaniem tych danych zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące efektem profilowania?
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.